Muzeum Narodowe, Warszawa, Polska

Obraz - Obraz z czerwonym rozbryzgiem

Tadeusz Kantor pozostaje w polskiej historii kultury współczesnej postacią tyleż ważną, co kontrowersyjną. Powszechnie znany jako dramaturg, był on też malarzem, twórcą happeningów, czyli parateatralnych wydarzeń, w których kluczowa była interakcja widza z dziełem i instalacji, teoretykiem teatru i sztuki. Twórczość artysty związana była z kulturą Galicji, czemu dawał wyraz w szeregu sztuk, w tym przede wszystkim słynnym spektaklu “Wielopole, Wielopole”.

Rozstrzelanie surrealistyczne - Rozstrzelanie VIII

Andrzej Wróblewski zyskał ostatnimi laty status najważniejszego polskiego artysty działającego po II wojnie światowej. Podkreślana jest jego wyjątkowość, osobność, umiejętność stworzenia własnego, indywidualnego języka malarskiego. Języka niezwykle ekspresyjnego i zarazem zdyscyplinowanego, powodującego, że jego dzieła są nośne, intrygujące zarówno formalnie, jak i pod względem treści. O wyjątkowej pozycji Wróblewskiego świadczy też fakt, iż stał się on punktem odniesienia dla kolejnych pokoleń malarzy, którzy odnajdywali w nim swojego mentora, swoisty wzór do naśladowania.

Kompozycja - Człowiek z parasolem

Świat powojennej sztuki w Polsce to czas starcia awangardowych koncepcji z pierwszymi próbami nadania plastyce funkcji politycznej i propagandowej, opiewającej nowy, socjalistyczny ustrój. Wielu artystów jak Andrzej Wróblewski, Erna Rosenstein, Jonasz Stern czy Maria Jarema próbowali radzić sobie z wojennymi traumami właśnie poprzez sztukę. Niektórzy z nich traktowali działalność artystyczną jako rodzaj terapii, realistycznie lub symbolicznie opowiadali o widzianych zbrodniach i terrorze.

Strony

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego